โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เข้าร่วมเป็นวิทยากรโครงการส่งเสริมสุขภาวะทางอารมณ์ในวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 20 กันยายน 2565 แพทย์หญิงจุฬาพันธุ์ เหมกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ มอบหมายให้นางสาวแสงเงิน เฝ้าสันเทียะ หัวหน้ากลุ่มงานจิตวิทยา นำนางสาวกรรณิกา อักษรทอง นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการและนางสาวธิดารัตน์ พุทธวงษ์ นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ เข้าร่วมเป็นวิทยากรโครงการส่งเสริมสุขภาวะทางอารมณ์ในวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม โดยมีนายสุชาติ อาจศัตรู ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้ามพร้อมคณะอาจารย์ให้การต้อนรับ เนื่องจากปัจจุบันมีประชากรในกลุ่มวัยแรกรุ่นและเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลง ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องอารมณ์ที่แปรปรวนและบ่อยครั้งที่นักเรียนไม่สามารถควบคุมและจัดการอารมณ์ได้ ทางโรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม จึงได้ส่งหนังสือขอความอนุเคาระห์วิทยากรจากโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์เพื่อมามอบองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิตและการควบคุมจิตใจของตนเองในสังคมปัจจุบัน ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม อ.เมืองเลย จ.เลย