ประกาศรับสมัครประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มและสินค้าอุปโภค บริโภค ในโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ครั้งที่ 2

ประกาศรับสมัครประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มและสินค้าอุปโภค บริโภค

ในโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ครั้งที่ 2