แพทย์หญิงจุฬาพันธุ์ เหมกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ประชุมติดตามและวางแผนการดำเนินงานในการลงพื้นที่เยียวยาจิตใจแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญร่วมกับทีม MCATT

วันที่ 16 ตุลาคม 2565 แพทย์หญิงจุฬาพันธุ์ เหมกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ผู้บัญชาการเหตุการณ์ นายแพทย์โกศล วราอัศวปติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ นางสิริพร พุทธิพรโอภาส ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 นางอัญชลี วิจิตรปัญญา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ รองผู้บัญชาการเหตุการณ์ ร่วมประชุมติดตามและวางแผนการดำเนินงานในการลงพื้นที่เยียวยาจิตใจแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญร่วมกับทีมMCATT โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กองบริหารระบบบริการสุขภาพ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ทีม MCATT หนองบัวลำภู และทีม MCATT กรมสุขภาพจิต และผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต ซึ่งการประชุมในวันนี้เป็นการวางแผนระยะติดตาม ระยะที่ 2 ติดตามกลุ่มญาติผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ ญาติผู้บาดเจ็บและผู้อยู่ในเหตุการณ์ให้ครอบคลุม วางแผนการตรวจเช็คสุขภาพใจด้วย Mental Health Check In ในกลุ่มผู้ที่อาศัยอยู่ในตำบลอุทัยสวรรค์และตำบลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ในวันนี้ทางทีม MCATT กรมสุขภาพจิตได้ทำการลงพื้นที่ร่วมกับอสม.เดินเท้าบริการเชิงรุก/เยี่ยมบ้าน จำนวน 46 ราย ส่งต่อพบจิตแพทย์ จำนวน 1 ราย โดยทางทีม MCATTกรมสุขภาพจิตจะดำเนินการวางแผนในการดูแลเพื่อเยียวยาจิตใจแก่ประชาชนต่อไปอย่างใกล้ชิด ณ ศูนย์อำนวยการเยียวยาจิตใจ รพ.สต.อุทัยสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู