นายแพทย์ชาญชัย บุญอยู่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลยเป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2565 “ร้อยดวงใจ ถวายให้สมเด็จย่า”

วันที่ 21ตุลาคม 2565 นายแพทย์ชาญชัย บุญอยู่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลยเป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2565 “ร้อยดวงใจ ถวายให้สมเด็จย่า” จัดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย การจัดกิจกรรมในวันนี้จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อีกทั้งเพื่อเป็นเวทีเชิดชูเกียรติพยาบาลผู้มีผลงานดีเด่นในระดับจังหวัดและในระดับอำเภอ ซึ่งโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ นำโดยนางอัญชลี วิจิตรปัญญา รองผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพยาบาล เข้ารับรางวัลพยาบาลผู้มีผลงานดีเด่นด้านบริหารการพยาบาล นางสุนันทา พลเดชาสวัสดิ์ รองหัวหน้ากลุ่มภารกิจการพยาบาล(ด้านบริการ)เข้ารับรางวัลพยาบาลผู้มีผลงานดีเด่นด้านบริการพยาบาล(ทุติยภูมิ)ระดับอำเภอและนางสาวณัฏฐพัชร สุนทโรวิทย์ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยในชาย2(ตึกจำปาทอง) เข้ารับรางวัลพยาบาลผู้มีผลงานดีเด่นด้านวิชาการ ณ ลานวัฒนธรรม อ.เชียงคาน จ.เลย