โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราชหรือวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐ น. แพทย์หญิงจุฬาพันธุ์ เหมกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ มอบหมายให้ นางผ่องพรรณ อ้วนพรหมมา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางเยาวลักษณ์ ตั้งวงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และนายสมิง ศรีบุตรตา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราชหรือวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดโดยจังหวัดเลย โดยมีนายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สนามหน้าศาลากลาง จังหวัดเลย