กรมสุขภาพจิต ชวนคนไทยทุกกลุ่มวัย ร่วม รู้ที่ (เพื่อผ่อนคลาย) รู้ทัน (อารมณ์) ตนเอง

กรมสุขภาพจิต ชวนคนไทยทุกกลุ่มวัย ร่วม รู้ที่ (เพื่อผ่อนคลาย) รู้ทัน (อารมณ์) ตนเอง จัดการอารมณ์อย่างเหมาะสม เพื่อสังคมที่มีสุข