แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิตให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการบริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับแพทย์และพยาบาลวิชาชีพในเขตสุขภาพที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิตให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการบริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับแพทย์และพยาบาลวิชาชีพในเขตสุขภาพที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีแพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญาเป็นผู้กล่าวรายงาน ผู้รับผิดชอบโครงการได้แก่ โรงพยาบาลศรีธัญญา โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์และโรงพยาบาลนครพนมราชนครินทร์ ในวันนี้โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์นำโดยแพทย์หญิงจุฬาพันธุ์ เหมกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์เป็นประธานพร้อม นางอัญชลี วิจิตรปัญญา รองผู้อำนวยการ กลุ่มภารกิจการพยาบาล นำคณะผู้บริหารเข้าร่วมในพิธีเปิด วัตถุประสงค์จัดขึ้นเพื่ออบรมแพทย์และพยาบาลวิชาชีพในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 8 ด้านบริการสุขภาพจิตและจิตเวช ผู้เข้ารับการอบรมสามารถส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันการเกิดปัญหาสุขภาพจิตในกลุ่มเสี่ยง สามารถคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช และให้การดูแลอย่างเป็นระบบรวมทั้งการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตเวช เพื่อการดูแลผู้ป่วยจิตเวชอย่างต่อเนื่องในชุมชน ในวันนี้เป็นการร่วมพิธีเปิดแบบทางไกลผ่านระบบ ZoomMeeting ส่งสัญญาณจากโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ไปยังกรมสุขภาพจิตและพื้นที่เขตสุขภาพที่ 8 ณ ห้องประชุมกองสุข โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์