25 พฤศจิกายน วันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล

25 พฤศจิกายน 🚫วันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล

🤦‍♀ผู้หญิงที่ถูกกระทำรุนแรง จะมีบาดแผลทางจิตใจ มาร่วมกันหยุด ความรุนแรง และปัญหาสุขภาพจิต ด้วยการขจัดยาเสพติดออกจากครอบครัวและชุมชน 

#วันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล #สุขภาพใจ #กรมสุขภาพจิต