นายแพทย์จุมภฏ พรมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิตให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการบริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับแพทย์และพยาบาลวิชาชีพในเขตสุขภาพที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2566 รุ่นที่ 2

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 นายแพทย์จุมภฏ พรมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิตให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการบริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับแพทย์และพยาบาลวิชาชีพในเขตสุขภาพที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2566 รุ่นที่ 2 โดยมีแพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญาเป็นผู้กล่าวรายงาน ผู้รับผิดชอบโครงการได้แก่โรงพยาบาลศรีธัญญา โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์และโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ในวันนี้โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์นำโดยแพทย์หญิงจุฬาพันธุ์ เหมกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์มอบหมายให้นางอัญชลี วิจิตรปัญญา รองผู้อำนวยการ กลุ่มภารกิจการพยาบาล นำคณะผู้บริหารเข้าร่วมในพิธีเปิด วัตถุประสงค์ จัดขึ้นเพื่ออบรมแพทย์และพยาบาลวิชาชีพในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 8 ด้านบริการสุขภาพจิตและจิตเวช ผู้เข้ารับการอบรมสามารถส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันการเกิดปัญหาสุขภาพจิตในกลุ่มเสี่ยง สามารถคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช และให้การดูแลอย่างเป็นระบบรวมทั้งการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตเวช เพื่อการดูแลผู้ป่วยจิตเวชอย่างต่อเนื่องในชุมชน ในวันนี้เป็นการร่วมพิธีเปิดแบบทางไกลผ่านระบบ CiscoWebexMeetings ส่งสัญญาณจากห้องประชุมหลวงวิเชียรแพทยาคม ชั้น 4 โรงพยาบาลศรีธัญญามายังโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์และพื้นที่เขตสุขภาพที่ 8 ณ ห้องประชุมกองสุข โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์