นางสาวแสงเงิน เฝ้าสันเทียะ นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานจิตวิทยา เข้าร่วมเป็นวิทยากรใน “โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในชุมชน ในพื้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อและโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย”

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 แพทย์หญิงจุฬาพันธุ์ เหมกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ มอบหมายให้ นางสาวแสงเงิน เฝ้าสันเทียะ นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานจิตวิทยา เข้าร่วมเป็นวิทยากรใน “โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในชุมชน ในพื้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อและโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย” โดยกรมสุขภาพจิตได้มอบหมายให้สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 และโรงพยาบาล จิตเวชเลยราชนครินทร์ร่วมจัดโครงการในครั้งนี้ ซึ่งโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ได้เข้าร่วมบรรยายในกิจกรรมที่ 1 ระบบดูแลดูแลช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาการเรียนอันเนื่องมาจากสาเหตุทางสุขภาพ Health and Educational Regional Operation : HERO รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 – 21 ธันวาคม 2565 และ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 – 23 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ต.โคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย