แพทย์หญิงจุฬาพันธุ์ เหมกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฝึกปฏิบัติงานใน ” โครงการอบรมการบริการสุขภาพจิตและจิตเวช สำหรับแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ (MiniPG)”ในเขตสุขภาพที่ 8 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 9 – 20 มกราคม 2566

วันที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. แพทย์หญิงจุฬาพันธุ์ เหมกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฝึกปฏิบัติงานใน ” โครงการอบรมการบริการสุขภาพจิตและจิตเวช สำหรับแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ (MiniPG)”ในเขตสุขภาพที่ 8 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 9 – 20 มกราคม 2566 โดยมีนางอัญชลี วิจิตรปัญญา รองผู้อำนวยการ กลุ่มภารกิจการพยาบาลพร้อมคณะผู้บริหารกลุ่มภารกิจการพยาบาลเข้าร่วม ซึ่งในครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 27 คน สำหรับโครงการอบรมการบริการสุขภาพจิตและจิตเวช สำหรับแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ (MiniPG) ในเขตสุขภาพที่ 8 เกิดจากความร่วมมือกันระหว่าง โรงพยาบาลศรีธัญญา โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ และสำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านบุคลากรสาธารณสุขเพื่อรองรับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ในการพัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชในหน่วยบริการทุกระดับ (ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และ ตติยภูมิ) ที่ครอบคลุมทั้งในด้านการส่งเสริมป้องกัน บำบัดรักษา และฟื้นฟู รวมทั้งเพื่อเร่งรัดการดำเนินการจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดในโรงพยาบาลทุกแห่ง ณ ห้องประชุมกองสุข โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์