สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1) ประจำเดิอน ธ.ค. 65

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1) ประจำเดิอน ธ.ค. 65