แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิตให้เกียรติเป็นประธานพร้อมนายแพทย์ธิติ แสวงธรรม รองอธิบดีกรมสุขภาพจิตและคณะผู้บริหารกรมสุขภาพจิตร่วมเป็นเกียรติในพิธีปัจฉิมนิเทศและมอบใบประกาศนียบัตรในโครงการอบรมการบริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ ในเขตสุขภาพที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 15.00 น. แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิตให้เกียรติเป็นประธานพร้อมนายแพทย์ธิติ แสวงธรรม รองอธิบดีกรมสุขภาพจิตและคณะผู้บริหารกรมสุขภาพจิตร่วมเป็นเกียรติในพิธีปัจฉิมนิเทศและมอบใบประกาศนียบัตรในโครงการอบรมการบริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ ในเขตสุขภาพที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2566 รุ่นที่ 1และรุ่นที่ 2 โดยมีนางสิริพร พุทธิพรโอภาส ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 แพทย์หญิงจุฬาพันธุ์ เหมกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์และนายแพทย์โกศล วราอัศวปติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ และโรงพยาบาลศรีธัญญาพร้อมคณะอาจารย์จากสามสถาบันเข้าร่วมในพิธี ในวันนี้มีผู้ผ่านการอบรมและเข้ารับใบประกาศนียบัตรจำนวน 83 คน โดยมีดร.จิราพร วรวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี พร้อมด้วยคณะอาจารย์ให้การต้อนรับ สำหรับโครงการอบรมการบริการสุขภาพจิตและจิตเวช สำหรับแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ (Mini PG) ในเขตสุขภาพที่ 8 เกิดจากความร่วมมือกันระหว่าง โรงพยาบาลศรีธัญญา โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ และสำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านบุคลากรสาธารณสุขเพื่อรองรับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ในการพัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชในหน่วยบริการทุกระดับ (ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และ ตติยภูมิ) ที่ครอบคลุมทั้งในด้านการส่งเสริมป้องกัน บำบัดรักษา และฟื้นฟู รวมทั้งเพื่อเร่งรัด การดำเนินการจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดในโรงพยาบาลทุกแห่ง ณ ห้องประชุมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี