รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ หน่วยงานโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์

รายละเอียด