ประกาศผู้ชนะการประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มและสินค้าอุปโภค บริกโภค ในโรงพยาบาลจิตเวชเลย

ประกาศผู้ชนะการประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มและสินค้าอุปโภค บริกโภค

ในโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์