บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ หน่วยงานโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์

รายละเอียด