แพทย์หญิงจุฬาพันธุ์ เหมกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมเป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่าย การเสริมสร้างสมรรถนะทางใจในผู้สูงอายุด้วยโปรแกรม EMF (Elderly Mental Fitness)

วันที่ 27-28 เมษายน 2566 แพทย์หญิงจุฬาพันธุ์ เหมกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมเป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่าย การเสริมสร้างสมรรถนะทางใจในผู้สูงอายุด้วยโปรแกรม EMF (Elderly Mental Fitness) จัดโดยคณะกรรมการพัฒนาวิชาการ และระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชผู้สูงอายุ โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ นำโดยนางอัญชลี วิจิตรปัญญา รองผู้อำนวยการ กลุ่มภารกิจการพยาบาลพร้อมสหวิชาชีพ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายให้มีความรู้ในการประเมินคัดกรอง ดูแลส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟู สมรรถภาพในผู้สูงอายุและญาติผู้ดูแล กลุ่มเป้าหมายได้แก่บุคลากรสาธารณสุขที่รับผิดชอบงานผู้สูงอายุใน รพช,รพท, และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ในเขตบริการสุขภาพที่ 8 จังหวัดหนองบัวลำภู ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู