แพทย์หญิงจุฬาพันธุ์ เหมกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการบริหารงานหอผู้ป่วยในจิตเวช โรงพยาบาลสระแก้วราชนครินทร์

วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ นำโดย แพทย์หญิงจุฬาพันธุ์ เหมกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ พร้อมนางอัญชลี วิจิตรปัญญา รองผู้อำนวยการ กลุ่มภารกิจการพยาบาล นางบุศรินทร์ เวศมโน รองผู้อำนวยการ กลุ่มภารกิจอำนวยการ และคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการบริหารงานหอผู้ป่วยในจิตเวช โรงพยาบาลสระแก้วราชนครินทร์ นำโดย นายพรชัย ทุมมา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาการหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ จำนวน 9 คน วัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้แนวทางจัดการความเสี่ยงและมาตรฐานในการจัดบริการทางการพยาบาลและพัฒนาระบบการบริการดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังโรคติดเชื้อโควิด–19 อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมกองสุข และร่วมลงพื้นที่การพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน และพื้นที่การให้บริการหอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์