โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ นำโดยกลุ่มงานการพยาบาลจิตเวชชุมชนและสารเสพติด จัดโครงการพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแลสุขภาพจิตและจิตเวชในหน่วยบริการปฐมภูมิแก่พยาบาล ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

ระหว่างวันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ นำโดยกลุ่มงานการพยาบาลจิตเวชชุมชนและสารเสพติด จัดโครงการพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแลสุขภาพจิตและจิตเวชในหน่วยบริการปฐมภูมิแก่พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข บุคลากรสาธารณสุขกลุ่มงานเวชกรรมสังคม บุคลากรสาธารณสุขกลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการรับรู้ สร้างเจตคติที่ดีและสามารถใช้บริการระบบการดูแลสุขภาพจิตและจิตเวช พัฒนาศักยภาพหน่วยบริการปฐมภูมิในการดูแลสุขภาพจิตและจิตเวช และพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องในหน่วยบริการปฐมภูมิ โดยในวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ได้ทำการจัดประชุมในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting และแบบเข้าร่วมด้วยตนเอง ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี