โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เป็นวิทยากรในโครงการอบรมอาสาสมัครแกนนำศูนย์เพื่อใจ TO BE NUMBER ONE เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ นำโดย แพทย์หญิงจุฬาพันธุ์ เหมกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ มอบหมายให้นายวิรัช วัฒนา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และนางสาวกรรณิกา อักษรทอง นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ เข้าร่วมเป็นวิทยากรในโครงการอบรมอาสาสมัครแกนนำศูนย์เพื่อใจ TO BE NUMBER ONE เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดโดยเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนาศักยภาพให้แก่คณะกรรมการและอาสาสมัครฯ ได้ทราบถึงแนวทางการดำเนินงานโครงการฯและรับความรู้ความเข้าใจสาระสำคัญของโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE อย่างถูกต้อง ณ เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู