แพทย์หญิงจุฬาพันธุ์ เหมกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์เป็นประธานเปิดโครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2566

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 แพทย์หญิงจุฬาพันธุ์ เหมกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์เป็นประธานเปิดโครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2566 จัดโดยกลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ โดยมีนางอัญชลี วิจิตรปัญญา รองผู้อำนวยการ กลุ่มภารกิจการพยาบาล นางบุศรินทร์ เวศมโน รองผู้อำนวยการ กลุ่มภารกิจอำนวยการพร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วม วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนการทำงานของคณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ทบทวนทำความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ และร่วมกันวางแผนการดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสารสนเทศ (ห้องประชุม 3)