ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแลสุขภาพจิตและจิตเวชในหน่วยบริการปฐมภูมิ กิจกรรมที่ 3

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 แพทย์หญิงจุฬาพันธุ์ เหมกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแลสุขภาพจิตและจิตเวชในหน่วยบริการปฐมภูมิ กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการที่เชื่อมโยงระหว่างหน่วยบริการ ครั้งที่ 6 เรื่องการใช้วิทยุสื่อสารเบื้องต้นสำหรับบุคลากร จัดโดยกลุ่มงานการพยาบาลจิตเวชชุมชนและสารเสพติด วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการรับรู้ สร้างเจตคติที่ดีและมีความสามารถใช้บริการระบบการดูแลสุขภาพจิตและจิตเวช พัฒนาศักยภาพหน่วยบริการปฐมภูมิในการดูแลสุขภาพจิตและจิตเวชรวมไปถึง การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องในหน่วยบริการปฐมภูมิ โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 21 คน ในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมกองสุข โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ จังหวัดเลย