วิรัช วัฒนา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รองหัวหน้ากลุ่มภารกิจการพยาบาลร่วมเป็นวิทยากรในโครงการ“พระบริบาลภิกษุไข้” ประจำวัด ๑ วัด ๑ รูปทั่วไทย

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ แพทย์หญิงจุฬาพันธุ์ เหมกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ มอบหมายให้นายวิรัช วัฒนา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รองหัวหน้ากลุ่มภารกิจการพยาบาลร่วมเป็นวิทยากรในโครงการ“พระบริบาลภิกษุไข้” ประจำวัด ๑ วัด ๑ รูปทั่วไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ โดยทางโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ได้ร่วมบรรยายในการส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์ “ด้านสุขภาพจิต” การให้ความรู้ในการประเมินภาวะสุขภาพจิตเบื้องต้น การจัดการความเครียด วิตกกังวล ซึมเศร้า การรับฟัง การสื่อสารและแนวทางการดูแลสุขภาพจิตแก่พระบริบาลที่เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมปทุมเทพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู