แพทย์หญิงจุฬาพันธุ์ เหมกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในชุมชนในพื้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง (รุ่นที่ 2)

ระหว่างวันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2566 แพทย์หญิงจุฬาพันธุ์ เหมกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในชุมชนในพื้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง (รุ่นที่ 2) โดยมีกลุ่มงานจิตวิทยา ซึ่งนำโดยน.ส.แสงเงิน เฝ้าสันเทียะ หัวหน้ากลุ่มงานจิตวิทยาพร้อมสหวิชาชีพเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี และศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 โดยกำหนดจัดกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาการเรียนเนื่องจากสาเหตุสุขภาพ Heal and Education Operation : HERO เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูชั้นมัธยมศึกษาและผู้รับผิดชอบงานพัฒนาการเด็กวัยเรียน ด้วยโปรแกรม SAFE B MOD และ School Health HERO เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถประเมิน คัดกรอง และเฝ้าระวังปัญหาด้านพฤติกรรม อารมณ์ สังคมของเด็กวัยเรียนและเด็กกลุ่มเสี่ยงได้ สามารถให้คำปรึกษาช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงได้ดีขึ้น ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านดุงวิทยา อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี