ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกชนทำความสะอาดสถานที่ราชการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกชนทำความสะอาดสถานที่ราชการ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)