ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกชนซักเสื้อผ้าผู้ป่วยใน ครั้งที่ 2

ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกชนซักเสื้อผ้าผู้ป่วยใน ครั้งที่ 2

รายละเอียด