โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ พร้อมบุคลากร ร่วมต้อนรับนายเทอดศักดิ์ พลซา ศิลปิน จิตอาสา วาดภาพฝาผนังในหอผู้ป่วยราชาวดี โดยมี…

ระหว่างวันที่ 9 สิงหาคม – 15 กันยายน 2566 โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ นำโดยแพทย์หญิงจุฬาพันธุ์ เหมกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล แพทย์หญิงหทัยกาญจน์ โต๊ะทับทิม นายแพทย์ปฏิบัติการ และนางเพ็ญสุดา ไชยเมือง หัวหน้ากลุ่มงาน การพยาบาลผู้ป่วยในชาย 3 (ตึกราชาวดี) พร้อมบุคลากร ร่วมต้อนรับนายเทอดศักดิ์ พลซา ศิลปิน จิตอาสา วาดภาพฝาผนังในหอผู้ป่วยราชาวดี โดยมีวัตถุประสงค์ การบำบัดรักษาผู้ป่วยจิตเวช โดยวิธีการสำคัญทางหนึ่ง คือการสร้างสิ่งแวดล้อมภายในอาคารผู้ป่วยให้มีความรู้สึกปลอดภัย สะดวก สงบ และผ่อนคลายตามหลักสิ่งแวดล้อมบำบัด (Milieu Therapy) และมีแนวคิดในการใช้ศิลปะบำบัด (Art therapy) เข้ามาเพื่อเสริมสิ่งแวดล้อมให้มีความสวยงาม สงบ และเป็นสุข โดยการใช้ศิลปะเพื่อสุนทรีภาพ เข้ามาช่วยเป็นสื่อจรรโลงใจ ปลอบประโลมจิตใจแก่ผู้รับบริการและบุคลากรทางการแพทย์ ให้รู้สึกประทับใจ มีความสุข ความเพลิดเพลิน ผ่อนคลาย รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้การใช้ศิลปะบาบัดในโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ณ ตึกผู้ป่วยในชาย 3 (ตึกราชาวดี) โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์