คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ประสานราชการใสสะอาดประจำโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์

คำสั่ง โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ประสานราชการใสสะอาดประจำโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์