ผอ.โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เป็นประธาน (ระดับเขต) ในการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 8

วันที่ 20 พ.ค. 63 นพ.อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผอ.โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เป็นประธาน (ระดับเขต) ในการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 8
โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในประเด็นการขับเคลื่อน ส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตที่อาจจะเกิดขึ้นตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด- 19 ในแต่ละพื้นที่ โดยเป็นการประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย และโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ณ ห้องประชุมอุครานันท์ โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์