🦟🦟🦟 โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ร่วมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก 🦟🦟🦟

🦟🦟🦟 โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ร่วมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก 🦟🦟🦟

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 นพ.อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์การป้องกันโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล กิจกรรมประกอบด้วย การให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก โดยนายวัชรินทร์ เสาะเห็ม นักวิชาการสาธารณสุข คณะผู้บริหารและบุคลากรร่วมเดินสำรวจสิ่งแวดล้อม มอบทรายที่มีฟอส (Temephos)และกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายในอาคารอำนวยการ อาคารผู้ป่วยและบ้านพักบุคลากร ภายใต้แนวคิด “ไม่มีแหล่งเพาะพันธุ์ ไม่มียุง ไม่มีโรคไข้เลือดออก” ณ โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์😊😊😊 #ไม่มีแหล่งเพาะพันธ์ไม่มียุงไม่มีโรคไข้เลือดออก    #โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์