นางอัญชลี วิจิตรปัญญา รองผู้อำนวยการกลุ่มภาระกิจการพยาบาล นายชาญชัย ธรรมงาม หัวหน้าหอผู้ป่วยราชาวดีพร้อมบุคลากร รับมอบภาพวาดงานศิลปะ จาก…

>> วันที่ 4 มิถุนายน 2563 นพ.อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ มอบหมายให้ นางอัญชลี วิจิตรปัญญา รองผู้อำนวยการกลุ่มภาระกิจการพยาบาล นายชาญชัย ธรรมงาม หัวหน้าหอผู้ป่วยราชาวดีพร้อมบุคลากร รับมอบภาพวาดงานศิลปะ จากนายไกรฤกษ์ แสวงผล อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิปศึกษา คณะครุศาสตร์ และนายสิทธิวัฒน์ มีวันคำ อาจารย์สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อสร้างสุนทรียภาพและบรรยากาศภายในหอผู้ป่วย ณ หอผู้ป่วยราชาวดี โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์