สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับบุคลากรสาธารณสุข จำนวน 60 คน โดยเน้นการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ Telephone Counselling วิทยากรโดย ทีมโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี