นพ.อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์เป็นประธานในการประชุมแนวทางการส่งต่อผู้ป่วยจิตเวชในจังหวัดเลย

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นพ.อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์เป็นประธานในการประชุมแนวทางการส่งต่อผู้ป่วยจิตเวชในจังหวัดเลย ผู้เข้าร่วมประชุมจากโรงพยาบาลเลยนำโดย พญ.ทาริกา อินทรศาสตร์ แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน พร้อมตัวแทนทีมเวชศาสตร์ฉุกเฉินโรงพยาบาลเลย และนางน้ำฝน สอนสุภาพ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย นพ.วรพงษ์ ศรีสิทธิพจน์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการจิตเวชและสุขภาพ นางอัญชลี วิจิตรปัญญา รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจการพยาบาล นางฉลองรัตน์ ศรีพรหม หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชฉุกเฉิน พร้อมบุคลากรเข้าร่วม ณ ห้องประชุมกองสุข โรงพยาบลจิตเวชเลยราชนครินทร์