นพ.อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เป็นประธานในการประชุมวางแผนการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช ประจำปีงบประมาณ 2563 ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 8

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นพ.อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เป็นประธานในการประชุมวางแผนการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช ประจำปีงบประมาณ 2563 ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 นำโดย นางสิริพร พุทธิพรโอภาส ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 พร้อมคณะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย นำโดย ดร.เสกสรร อรรควาไสย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และนางสุนทรียา ธีปนรัชต์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางอัญชลี วิจิตรปัญญา รองผู้อำนวยการกลุ่มภาระกิจการพยาบาลนายณรงค์ ตั้งวงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลจิตเวชชุมชนและยาเสพติด พร้อมบุคลากรโรงพยาบาลจิตเวชเลยฯ วาระการประชุมครั้งนี้กล่าวถึงนโยบายกรมสุขภาพจิต ปี 2564 นโยบายกระทรวงสาธารณสุข นโยบายเขตสุขภาพที่ 8 และแนวทางการบูรณาการงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 8 ณ ห้องประชุมกองสุข โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์