เบอร์ติดต่อต่อภายใน

เบอร์โทรศัพท์โรงพยาบาล

 042 – 808100  ระบบอัตโนมัติ

เบอร์โทรศัพท์ห้องเลขานุการ  042 – 814890

(ไม่สามารถโอนสายได้)

เบอร์ FAX.  042 – 814891

เบอร์โทรศัพท์ HOT LINE  1323 บริการปรึกษาปัญหา

เบอร์โทรศัพท์  MCC  1323 (ศูนย์วิกฤติสุขภาพจิต)

                                                 เบอร์โทรศัพท์ภายในโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์

เบอร์โทรศัพท์

หน่วยงาน

68103

งานโสตและประชาสัมพันธ์

68132

กลุ่มงานการเงินและบัญชี

68133

กลุ่มงานพัสดุ

68143

กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์

68144

กลุ่มงานทรัพยากรบุคล

68135

งานยานพาหนะ

68114

กลุ่มงานจิตเวชชุมชน

68115

งานยุทธศาสตร์และแผนงาน

68116

กลุ่มสุขภาพจิตสารเสพติด

68117

งานห้องสมุด

0,68146

เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์

68184

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน

68121

งานคอมพิวเตอร์

68125

งานเลขานุการ

68130

งานธุรการ(ฝ่ายบริหาร)

68120

กลุ่มงานเวชระเบียน