โครงการสร้างความร่วมมือในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่รุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน ให้ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 8 – 9 มีนาคม 2564 โดยกลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก

วันที่ 8 มีนาคม 2564 โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ จัดโครงการสร้างความร่วมมือในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่รุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน ให้ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 8 – 9 มีนาคม 2564 โดยกลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์เป็นผู้รับผิดชอบโครงการในครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่รุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน ช่วยให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขตามอัตภาพโดยไม่กลับไปใช้สารเสพติดซ้ำ กลุ่มเป้าหมายได้แก่ พยาบาลวิชาชีพ สหวิชาชีพ และบุคลากรโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ณ ห้องประชุมกองสุข โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์