โครงการพัฒนาวิทยากรหลักสูตรทักษะการดูแลผู้สูงวัยที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ สำหรับผู้ดูแล

วันที่ 12 มี.ค. 2564 กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ จัดโครงการพัฒนาวิทยากรหลักสูตรทักษะการดูแลผู้สูงวัยที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ สำหรับผู้ดูแล กิจกรรมที่ 1.2 การพัฒนาบุคลากร โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ครั้งนี้นางอัญชลี วิจิตรปัญญา รองผู้อำนวยการกลุ่มภาระกิจการพยาบาล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ วิทยากรโดยนายแพทย์วรพงษ์ ศรีสิทธิพจน์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ นางกุหลาบ ชนไพโรจน์ ผู้จัดการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุพลอยยาดาและนางผ่องพรรณ อ้วนพรมมา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ร่วมบรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับโรคทางจิตเวชที่พบบ่อยในผู้สูงอายุและการดูแลผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมกองสุข โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์