โครงการระบบคุณภาพมาตรฐาน HA กิจกรรมที่ 1 อบรมความรู้ HA สำหรับบุคลการ จัดโดยกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน

วันที่ 7 – 8 เมษายน 2564 นายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการระบบคุณภาพมาตรฐาน HA กิจกรรมที่ 1 อบรมความรู้ HA สำหรับบุคลการ จัดโดยกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์วิภา วณิชกิจ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ร่วมเป็นวิทยากรในครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพมาวางแผนพัฒนาระบบการทำงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้รับรองต่อการเปลี่ยนแปลง มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมุ่งสู่ความเป็นเลิศและมีกระบวนการดูแลผู้ป่วยที่มีความปลอดภัย กลุ่มเป้ากมายได้แก่บุคลากรโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ณ ห้องประชุมกองสุข โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์