นายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ พร้อมคณะผู้บริหารโรงพยาบาลเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการและลงนามข้อตกลงในการดำเนินงาน ยกระดับหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ “30 บาท รักษาทุกที่ ไม่มีใบส่งตัว (2 ม.) โรงพยาบาลจิตเวชในเขตสุขภาพที่ 8”

วันที่ 20 เมษายน 2564 นายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ พร้อมคณะผู้บริหารโรงพยาบาลเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการและลงนามข้อตกลงในการดำเนินงาน ยกระดับหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ “30 บาท รักษาทุกที่ ไม่มีใบส่งตัว (2 ม.) โรงพยาบาลจิตเวชในเขตสุขภาพที่ 8” โดยมีแพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมสุขภาพจิตให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งหลักการดำเนินงานได้ใช้หลัก 2 ม. คือ1.ไม่เก็บตังค์ 2.ไม่ขอใบส่งตัว และได้มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลของทุกหน่วยบริการด้วยโปรแกรม R8 Anywhere พัฒนาระบบการส่งต่อ ทางElectronics ยกเลิกการใช้เอกสาร จัดตั้งศูนย์ประสานงาน “30 บาท รักษาทุกที่ ไม่มีใบส่งตัว (2 ม.) ในทุกหน่วยบริการทุกแห่ง ซึ่งคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 8 และคณะอนุกรรมการบริหารหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ เขต 8 อุดรธานี มีมติเห็นชอบให้ขยายการดำเนินงานไปยังโรงพยาบาลจิตเวช ในเขตสุขภาพที่ 8 ได้แก่ โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์และโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ โดยการเข้าร่วมในครั้งนี้เป็นการเข้าร่วมผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ส่งสัญญานจากห้องประชุมอภิชา ศูนย์ประชุมมลฑาทิพย์ ฮอลล์ อ.เมือง จ.อุดรธานี มายังโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
.
.

Cr.ช่างภาพกรมสุขภาพจิต,ทีมช่างภาพรพ.จิตเวชเลยฯ