โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพเพื่อความร่วมมือในการรักษาด้วยยา ระหว่างวันที่ 21 – 23 เมษายน 2564

วันที่ 21 เมษายน 2564 โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพเพื่อความร่วมมือในการรักษาด้วยยา ระหว่างวันที่ 21 – 23 เมษายน 2564 โดยนางสาวณัฏฐพัชร สุนทโรวิทย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ วัตถุประสงค์เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการในการทบทวนโปรแกรมการส่งเสริมเพื่อความร่วมมือในการรักษาด้วยยาสำหรับผู้ป่วยจิตเภทโดยทีมสหวิชาชีพ เพื่อนำวิเคราะห์ถึงปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาโดยมี นายวัชรินทร์ เสาะเห็ม นักวิชาการสาธารรสุขปฏิบัติการ ร่วมเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมกองสุข โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์