โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ร่วมกับศูนย์สุขภาจิตที่ 8 จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการล่าช้าให้ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการจนมีพัฒนาการสมวัย เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ร่วมกับศูนย์สุขภาจิตที่ 8 จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการล่าช้าให้ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการจนมีพัฒนาการสมวัย เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมที่ 1 วัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาเด็กไทย คิดเป็น คิดดี คิดให้ ด้วยสายใยพันผูกให้กับครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมกับพ่อแม่ หรือผู้เลี้ยงดูเด็กปฐมวัยอายุ 3-5 ปี และพัฒนา พ่อ แม่ ผู้เลี้ยงดูให้มีความรู้ความเข้าใจและเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการสร้างความผูกพันทางอารมณ์ เกิดการปรับเปลี่ยนความคิดสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากการเข้าร่วมกิจกรรม แล้วนำประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรม ไปดูแลพัฒนาบุตรหลานเพื่อให้เด็กมีความผูกพันทางอารมณ์ที่ดี มีพัฒนาการตามวัย เป็นเด็กคิดเป็น คิดดี คิดให้ และเติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของประเทศต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 20 คน จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย โรงพยาบาลท่าลี่ และครูในพื้นที่ โดยเป็นการจัดโครงการแบบจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วม เว้นระยะห่างและสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมเทศบาลต.ท่าลี่ อ.ท่าลี่ จ.เลย