นายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เข้ารับมอบเงินบริจาคจากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ผ่านมูลนิธิสว่างคีรีธรรม จังหวัดเลย

วันที่ 27 เมษายน 2564 นายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ นางอัญชลี วิจิตรปัญญา รองผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพยาบาล นางบุศรินทร์ เวศมโน รองผู้อำนวยการ กลุ่มอำนวยการ นายภูวดล อ่อนน้อม หัวหน้ากลุ่มงานสังคมสงเคราะห์และต้วแทนบุคลากร เข้ารับมอบเงินบริจาคจากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ผ่านมูลนิธิสว่างคีรีธรรม จังหวัดเลย จำนวน 48,000 บาท เพื่อใช้ในการดูแลเยียวยาสุขภาพจิตแก่ผู้ป่วยที่ขาดแคลนในงานสังคมสงเคราะห์ของโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ณ มูลนิธิสว่างคีรีธรรม จังหวัดเลย