เข้าร่วมรับการนิเทศงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และนโยบายของกรมสุขภาพจิต


วันที่ 28 เมษายน 2564 นายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ มอบหมายให้นายฉัตรชัย มูลเจริญพร หัวหน้ากลุ่มงานยุทศาสตร์และแผนงานนำบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับการนิเทศงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และนโยบายของกรมสุขภาพจิต รวมทั้งรายงานถึงปัญหาและอุปสรรค ความต้องการสิ่งสนับสนุนของพื้นที่ โดยในวันนี้เป็นการรับการนิเทศจากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings ส่งสัญญาณจากห้องประชุมกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต มายังห้องประชุมอุครานันท์ โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์