โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลและพัฒนาศักยภาพของพยาบาลประจำการ ระหว่างวันที่ 28 – 30 เมษายน 2564

วันที่ 28 เมษายน 2564 กลุ่มภารกิจการพยาบาล โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ นำโดยนางอัญชลี วิจิตรปัญญา หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพยาบาล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลและพัฒนาศักยภาพของพยาบาลประจำการ ระหว่างวันที่ 28 – 30 เมษายน 2564 เพื่อพัฒนาคุณภาพระบบบริการทางการพยาบาลด้านสุขภาพจิตและจิตเวช พัฒนาศักยภาพของพยาบาลให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการปฏิบัติการพยาบาลตามมาตรฐานการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช วิทยากรโดย ดร.มยุรี กลับวงษ์ อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นวัชรพล ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้เป็นรูปแบบ New Normal ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเข้าร่วมด้วยระบบ Conference และจำกัดจำนวนผู้เข้าห้องประชุม โดยวิทยากรส่งสัญญาณจากกรุงเทพมหานคร มายังห้องประชุมกองสุข โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์