โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ นำโดยนายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็มที่ 2

วันที่ 30 เมษายน 2564 โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ นำโดยนายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนำบุคลากรด่านหน้า 13 รายแรกเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็มที่ 2 และสังเกตอาการหลังการฉีดวัคซีน ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งยังย้ำเตือนว่าการฉีดวัคซีนจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันแก่ร่างกายสามารถป้องกันโรคได้ ประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ในเข็มแรกและเมื่อฉีดเข็มที่ 2 จะสามารถป้องกันได้ถึง 70 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นแล้วการฉีดวัคซีนจึงมีความสำคัญในการป้องกันการแพร่ระบาดในระลอกใหม่นี้พร้อมทั้งเชิญชวนทุกคนร่วมเชคสุขภาพจิตใจด้วยตนเอง ผ่านโปรแกรม Mental Heal CHECK-IN (https://checkin.dmh.go.th) ณ ห้องจิตเวชฉุกเฉิน โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์