นายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครนิทร์ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่คณาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในหัวข้อ “โรคซึมเศร้า โรคฮิตที่ต้องให้ความใกล้ชิดกับนักศึกษา”

วันที่ 30 เมษายน 2564 นายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครนิทร์ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่คณาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในหัวข้อ”โรคซึมเศร้า โรคฮิตที่ต้องให้ความใกล้ชิดกับนักศึกษา” โดยกลุ่มที่รู้จักเรื่องโรคซึมเศร้าและมีการโทรปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตที่เบอร์สายด่วนสุขภาพจิต 1323 มากขึ้นเป็นกลุ่มเยาวชนอายุ 20-25 ปี เราจึงต้องทำความรู้จักเกี่ยวกับโรคซึมเศร้า พร้อมวิธีดูแลให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก่ผู้ที่มีภาวะซึมเศร้า พร้อมแนวทางการดูแลจิตใจของผู้ที่มีการอารโรคซึมเศร้า ผ่านทางโปรแกรม Zoom Meeting ส่งสัญญาณจากห้องประชุมกองสุข โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ไปยังคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี