อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ มอบหมายให้ นายฉัตรชัย มูลเจริญพร หัวหน้ากลุ่มงานยุทศาสตร์และแผนงานนำบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับการนิเทศงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 30 เมษายน 2564 นายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ มอบหมายให้นายฉัตรชัย มูลเจริญพร หัวหน้ากลุ่มงานยุทศาสตร์และแผนงานนำบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับการนิเทศงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และนโยบายของกรมสุขภาพจิต รวมทั้งรายงานถึงปัญหาและอุปสรรค ความต้องการสิ่งสนับสนุนของพื้นที่ โดยในวันนี้เป็นการรับการนิเทศจากกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต สถาบันกัลยาราชนครินทร์(ร่วมกับทีม กบบส) กรมสุขภาพจิต โดยมีน.ส.เบญจา นิ่มนวล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รองหัวหน้ากลุ่มภาระกิจการพยาบาลพร้อมบุคลากรเข้าร่วม ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings ส่งสัญญาณจากห้องประชุมกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต มายังห้องประชุมอุครานันท์ โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์