ขออนุมัติยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาน พ.ศ.2562

ขออนุมัติยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาน พ.ศ.2562