ศูนย์ราชการใสสะอาด

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต
(Open Data Integrity & Transparency Assessment : OIT)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อมูลพื้นฐาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

แผนดำเนินงาน

การปฏิบัติงาน

การให้บริการ

      – ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

      – ข้อมูลผู้ป่วยจิตเวช

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดชื้อจัดจ้างหรือแผนกรจัดหาพัศดุ

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

  • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต (024)

        – แจ้งประกาศ มาตรการ ช่องทางรับฟังข้อคิดเห็น

        – การรับความคิดเห็นจากผู้รับบริการ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การประเมิความเสี่ยงเพื่อการป้องกาันการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

  • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (033)

        – รณรงค์ต่อต้านการทุจริต 

        – พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต