ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

มิถุนายน 14, 2018 ขออนุมัติยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาน พ.ศ.2562
มิถุนายน 8, 2018 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
พฤษภาคม 30, 2018 ประกาศเช่ารถตู้โดยสาร
เมษายน 18, 2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เมษายน 18, 2018 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มีนาคม 27, 2018 รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
มีนาคม 27, 2018 เอกสารแนบ ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
มีนาคม 27, 2018 เอกสารแนบรายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
มีนาคม 7, 2018 แบบรายงานผลปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง